فتوا   

اشکی کــــه درون دیدگـان تاک است

معجونی از آفــتاب و آب و خاک است

من پاکتر از این سه نمی دانم چیست

پس آنچه کـــه از تاک بر آید پاک است

لینک
جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   پلک   

یک پلک زدن فاصـــــله از تو تــــا من

بـــــاید بزنیم پلک یــــا تـــو یــــــا من

هر چند که گفتند گناه است این کار

امــــا تو  یکی بزن گـــناهش بـا من

لینک
جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi