مثل گل صد برگ شکوفا شده ای

چون مــاه چهار ده فریـبا شده ای

در آینه ی نگـــــاه من چشم بدوز

تا دریابی چقدر زیـــــــبا شده ای

لینک
یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi