رباعی   

بـــا آمدنت  بهـــــــانه پیدا شده است

خورشید میان خــــانه پیدا شده است

مــــا نیم نظر چشم به هم دوخته ایم

یک لحظه ی شاعرانه پیدا شده است

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi