رباعی   

                  بام  شکوه

ماهی تو  که بر بام شکوه آمده است

آیینه  زدستت   به ستوه  آمده  است

خورشید اگر  گرم  تماشای تو نیست 

دلگیر مشو   ز پشت کوه  آمده است 

لینک
جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi