آينه ی نگاه   

مثل گل صد برگ شکوفا شده ای

چون مــــاه چهارده فریبا شده ای

در آینه ی نگـــــاه من چشم بدوز

تا در یابی چقدر زیبــــــا شده ای

لینک
یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi