پلک   

یک پلک زدن فاصـــــله از تو تــــا من

بـــــاید بزنیم پلک یــــا تـــو یــــــا من

هر چند که گفتند گناه است این کار

امــــا تو  یکی بزن گـــناهش بـا من

لینک
جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi