فتوا   

اشکی کــــه درون دیدگـان تاک است

معجونی از آفــتاب و آب و خاک است

من پاکتر از این سه نمی دانم چیست

پس آنچه کـــه از تاک بر آید پاک است

لینک
جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi