دو خط رباعی   

این قدر خیـــالهــای بیهــوده نبـــــاف

ماییم و دوخط رباعی و یک دل صــف

در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست

شک داری  اگــر    بیا دلم را بشکاف

لینک
سه‌شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi