رباعی   

یک پلک زدن فاصله    از تو    تامن

بایــــد بزنیم  پلک  یاتــــو   یـــا من

هرچند که گفتند گناه است این کار

اما  تــویکی بزن   گناهش  بـــامن

لینک
پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi