رباعی   

اشکی کـــه درون دیدگــان تـــاک است

معجونی از آفــــتاب و آب و خــاک است

من پاک تر از این سه نمی دانم چیست

پس آنچه کـــــه از تاک بر آید پاک است

لینک
یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi