ترانه

ابرهای آهنی

--------------

کـــــاروان آواره هـــــــا         راه هـــــــای بی انتها

کودکان کودک به دوش         پــــا برهنه در جاده ها

کـوله باری از خستگی         پـــــایپوش تــاول به پا

نــا امید و بی سر پناه          در میان طوفان رهـــــا

............................................................................

         آتش می بـــــارد از ابرهـــــــای آهنی

         دنیا می سوزد از شعله های دشمنی

         در ذهنی تو به تـــو در دهلیزی مخوف

          دارد دیو سفید نقشه هـــای اهریمنی

............................................................................

دیو جنگ در مزرعه             بذر مرگ پاشیده است

داس انفجار از زمین            باغ یاس را چیده است

         

/ 0 نظر / 13 بازدید