رباعی

ای آ ب ند یده ها و آ بی شده ها

بی جبه و جنگ انقلابی شده ها

مد یون شب حمله ی جا نبازا نید

ای بر سر سفره آفتابی شده ها

-----------------------------------

من غیــــرت بازو ان آرش بــــودم

باپنجه ی مرگ در کشاکش بودم

ای مدعیان گرم چه کاری بود یــد

آن روز کــه من مـیان آ تش بـودم

/ 0 نظر / 10 بازدید